Organisatiestructuur

 

organigram_KJB.jpg

 

Bestuur en commissies

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de vereniging. Het bestuur heeft (zeker in de nabije toekomst) de taak om ervoor te zorgen dat het KJB een bekende netwerkvereniging is en blijft. Zij bewaakt daarom de doelstellingen en uitgangspunten van de vereniging. Het bestuur heeft ook de taak om de commissie te stimuleren en hun werkzaamheden te coördineren.

Het bestuur vergadert 10 tot 12 keer per jaar. Zaken die daar altijd aan de orde komen zijn de evaluatie van ledenavonden en andere activiteiten, en het op elkaar afstemmen van werkzaamheden binnen commissies. Regelmatig agendapunt is het beleid en de uitvoering daarvan op middellange en lange termijn (visie en strategie).

 

De commissies bestaan uit meerdere personen en hebben gedurende een lange periode een vaste samenstelling. De commissieleden dragen zorg voor continuïteit in de activiteiten en dragen zo nodig ideeën en initiatieven aan. Indien noodzakelijk of wenselijk (bijvoorbeeld bij een belangrijke verandering, zoals het bouwen van een nieuwe website of het ontwerpen van een nieuwe werkwijze) kan gekozen worden voor het samenstellen van tijdelijke subgroepen. Een subgroep heeft for the time being een projectleider, krijgt een omschreven opdracht met budget en tijd en werkt projectmatig naar een eindresultaat. De samenstelling van een subgroep is afhankelijk van de opdracht en het gewenste resultaat. Ieder lid kan erin plaatsnemen.

 organigram_KJB_trad.jpg

Taakomschrijvingen

Bestuurslid Externe Zaken

Het bestuurslid Externe Zaken legt externe kontakten, bijvoorbeeld met de KvK, andere netwerken, leveranciers en ondernemers die geen lid zijn. Kortom: dit bestuurslid werkt aan naamsbekendheid. Hij stuurt projecten aan die liggen op het vlak van ledenwerving, netwerken en public relations.

Bestuurslid Interne Organisatie

Het bestuurslid Interne Organisatie stuurt projecten aan die te maken hebben met ‘zorg voor de leden', zoals Kringen en ledenavonden, maar ook met alle andere vormen van ledenkontakt en secretariaat. Deze projecten kunnen ook gericht zijn op ‘leren ondernemen' en ‘leren netwerken'.

Bestuurslid Financiën en Administratie

Het bestuurslid Financiën en Administratie is verantwoordelijk voor alle ‘projecten' die met geld te maken hebben. Hieronder vallen zowel financiële zaken (sponsoring, subsidiering en boekhouding) - de penningmeesterfunctie - als administratieve zaken - de secretarisfunctie.

Commissiecoördinator

De commissiecoördinator organiseert het commissieoverleg en is de directe kontaktpersoon met het bestuur. Hij helpt mee de missie en visie van het KJB te vertalen in concrete doelen en plannen en doet projectvoorstellen. Hij begeleidt de projectgroepen die zijn samengesteld uit leden van de eigen commissie. Hij zet mensen aan tot activiteit en brengt hen op de juiste tijd en plaats samen. Hij rapporteert aan het bestuur over de voortgang en resultaten van de commissie en projectgroep(en). Hij woont zo nodig (delen van) het bestuursoverleg bij.